ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย

 logo prpmV3

 

 ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- กรอกขอรับทุนรายได้คณะวิศวฯ 
- กรอกขอรับทุนรายได้มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
- กรอกขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน/บูรณาการ (ระดับ ม.)
- กรอกข้อมูลโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก (RDO เป็นผู้กรอก)
- กรอกข้อมูลโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอกที่ร่วมวิจัยกับต่างสถาบัน

 logo nrms

 

 ระบบบริหารงานวิจัย ระดับประเทศ 

- กรอกขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน/บูรณาการ (ระดับประเทศ)

 logo kpis eng

 

 ระบบขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ขอรับเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 hrmis

 

 ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- กรอกข้อมูลขอรับเงินรางวัลผลงานตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 aro

 

 ระบบรางวัลบทความตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- เช็คสถานะการขอรับรางวัลผลงานตีพิมพ์ ม.อ.

 search research

 

 ระบบสืบค้นโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- สืบค้นข้อมูลโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงกับระบบ PRPM

 logo psukb

 

 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นใน ม.อ.