นักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงของคณะวิศวกรรมสาสตร์ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยพี่เลี้ยงได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นน้อง
และให้นักวิจัยรุ่นน้องสามารถลดเวลาการศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง

คำสั่งแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง

- ฐานข้อมูลและประวัติของอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยพี่เลี้ยงเป็นรายบุคคล
  (ผลงานทางวิชาการ และโครงการวิจัย)

- แผนพัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยรุ่นน้อง

ด้วยคณะวิศวฯ มีนโยบายเป็นคณะเน้นการวิจัย ตลอดจนขับเคลื่อนงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดยผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ได้ทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  คณะวิศวฯ จึงได้แต่งตั้ง
นักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)
ของคณะวิศวฯ เพื่อให้นักวิจัยพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นน้อง
เพื่อลดเวลาการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเอง
โดยดูรายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งได้ที่นี่

 

 

suchart2 Pornchai
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู
Prof.Dr. Suchart Limkatanyu
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
Assoc.Prof.Dr. Pornchai Phukpattaranont
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
jarongpun chayut
รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์
Assoc. Prof. Dr. Jarongpan Musikawong
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุต นันทดุสิต
Asst.Prof.Dr.Chayut Nuntadusit
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.