ผลงานวิจัยเด่น 45 ปี วิศวกรรมศาสตร์

ผลงานวิจัยเด่น ด้านปาล์มน้ำมัน, ไบโอดีเซล , พลังงานทดแทน

เตาเชื้อเพลิงลูกผสมประหยัดพลังงานสำหรับสหกรณ์โรงอบ/รมยาง, รศ.ดร. สุเมธไชยประพัทธ์ และคณะฯ

โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด, รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ และคณะฯ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอดีเซล อบจ.ระนอง เป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยกระบวนการแบบแห้ง, รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะฯ

การผลิตไบโอดีเซล จากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์โดยการใช้คลื่นอัลตราโซนิค ,รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะฯ

 

ผลงานวิจัยเด่น ด้านยางพารา, ไม้ยางพารา

การพัฒนาวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ ,ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล และคณะฯ

การเพิ่มสมบัติการเปียกของน้ำยางบนแม่พิมพ์เซรามิก/แก้วสำหรับผลิตภัณฑ์ยางแบบจุ่ม , รศ.ดร.เล็ก สีคง และคณะฯ

เท้าเทียมขยับได้เพื่อผู้พิการ , รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี และคณะฯ

การอบไม้ยางพาราด้วยคลื่นไมโครเวฟและการพุ่งชนของลมร้อน, ผศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล และคณะฯ

ผลของปริมาณผงไม้และอัตราการระบายความร้อนของการอัดรีดบนสมบัติของวัสดุผสม พอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา, ผศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล และคณะฯ

 

ผลงานวิจัยเด่น วิศวกรรมเครื่องกล

ห้องรมยางแผ่นแบบใหม่ประหยัดพลังงานด้วยระบบการควบคุม-การเผาไหม้ ,รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพันธ์ และคณะฯ

เครื่องรีดตัดทางจาก , รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และคณะฯ

 

ผลงานวิจัยเด่น วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

อิทธิพลของความเร็วในการเชื่อมและรูปแบบของหัวพินที่มีผลต่อสมบัติทางโลหะวิทยา , ผศ.ดร.ประภาส เมืองจันทร์บุรี และคณะฯ

กระบวนการขึ้นรูปโลหะแบบกึ่งของแข็ง โดยวิธีการปล่อยฟองแก๊ส ,รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ และคณะฯ

สมบัติและประโยชน์ของไทเทเนียมไดออกไซด์, รศ.ดร.เล็ก สีคง และคณะฯ

การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในการบำบัดน้ำและฟอกอากาศ , กลุ่มวิจัยวัสดุนาโนทางวิศวกรรม ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้

 

 ผลงานวิจัยเด่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและการหมักปุ๋ยและการผลิตไฟฟ้าของวัสดุเศษเหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบแบบเปียก ,ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ และคณะฯ

 เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะพลาสติกและทางปาล์มแบบมีและไม่มีวัสดุประสาน ,ผศ.ดร. ธนิยา เกาศล และคณะฯ

ผลกระทบของระยะเวลาเก็บกักต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างน้ำเสียโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งร่วมกับกากตะกอนจากดีแคนเตอร์ ,ผศ.ดร.ธนิยา เกาศล และคณะฯ

 ถังหมักปุ๋ยสำหรับมูลฝอยอินทรีย์จากบ้านเรือนในประเทศไทย ,ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ และคณะฯ

 

 ผลงานวิจัยเด่น วิศวกรรมไฟฟ้า

การออกกำลังกายขาในผู้สูงอายุด้วยการป้อนกลับโดยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเกมส์ , รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล และคณะฯ

การจำแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตา ,รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล และคณะฯ

ชุดวงจร FPGA สำหรับการวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ , ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ และคณะฯ

ระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สาย, ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ และคณะฯ

เซนเซอร์วัดระดับน้ำแบบอินเตอร์ดิจิตอลอิเล็กโตรด ,ผศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ และคณะฯ

การประยุกต์ใช้ bioimpedance กับการควบคุมอุปกรณ์, รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา และคณะฯ

สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู, สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู

 

ผลงานวิจัยเด่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสั่งการทางไกลด้วยมัลติมีเดียผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง, รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงค์ และคณะฯ

ผลงานวิจัยคัดสรรของทีมวิจัยเพื่อการประยุกต์ไอทีในรอบปี 2554, ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์ และคณะฯ

 

ผลงานวิจัยเด่น วิศวกรรมอุตสาหการ

การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการจัดตารางสอน, รศ.วนิดา รัตนมณี และคณะฯ

การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมทองเอก, รศ.วนิดา รัตนมณี และคณะฯ

การศึกษาระบบการจัดตั้งลานรับซื้อปาล์มน้ำมัน, ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ และคณะฯ

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดทำระบบรถโรงเรียน, ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ และคณะฯ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง , รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล และคณะ