จรรยาบรรณนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

          ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้เห็นความสำคัญหลักของจริยธรรมในการทำงานวิจัยของนักวิจัยคณะฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฎิบัติขึ้นโดยประกาศใช้แนวทางเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำไปสู่การยอมรับของสังคมนักวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ : จรรยาบรรณนักวิจัย       

ประกาศจรรยาบรรณนักวิจัย วช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใช้เป็นแนวปฎิบัติโดยทั่วกัน