ทิศทางการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทิศทางการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงาน
2. ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ
3. ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4. ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
5. ทิศทางความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
6. ทิศทางความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ทิศทางการวิจัยของภาควิชา

1. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- Computer System Design 
- Robotics and Control Systems 
- Computer Networks 
- Information Engineering

2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

- งานวิจัยด้านพลังงานและวัสดุ 
- งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
- งานวิจัยด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารทะเล

3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- งานวิจัยด้านพลังงาน 
- งานวิจัยด้านกลศาสตร์ วัสดุ และการออกแบบ 
- งานวิจัยด้านการควบคุมและเมคาทรอนิกส์

4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- งานวิจัยด้าน Wireless Sensor Network 
- งานวิจัยด้านฮาร์ดิสก์ไดรฟ์ 
- งานวิจัยด้านวิศวกรรมฟื้นฟู

5. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

- งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
- งานวิจัยด้าน Structural Engineering and Applied Mechanics (STREAM)

6. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

- งานวิจัยด้านวัสดุนาโน วัสดุโลหะและผง 
- งานวิจัยด้านวัสดุยางและพอลิเมอร์ วัสดุเซรามิกและคอมพอสิต และวัสดุรีไซเคิล 
- งานวิจัยด้านเทคโนโลยีเหมืองแร่

7. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 -งานวิจัยด้าน Logistic
 -งานวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม