ปฏิทินหน่วยวิจัยและนวัตกรรม

<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/b/1/embed?height=600&amp;wkst=1&amp;bgcolor=%23ffffff&amp;ctz=Asia%2FBangkok&amp;src=a2Fub2t3YW4uc3JpQHBzdS5hYy50aA&amp;src=bmF0dGhheWEua2FAcHN1LmFjLnRo&amp;src=c2VhbmdqYW4ucEBwc3UuYWMudGg&amp;src=dGgudGgjaG9saWRheUBncm91cC52LmNhbGVuZGFyLmdvb2dsZS5jb20&amp;color=%23039BE5&amp;color=%23EF6C00&amp;color=%23C0CA33&amp;color=%230B8043&amp;title=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1" style="border-width:0" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>