คณะกรรมการกองทุนวิจัย

 รายนามคณะกรรมการกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562

 

thanit

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ

sumate ce

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รองประธานกรรมการและผู้จัดการกองทุนวิจัย

jarong

รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รองประธานกรรมการ  

sinchai1  Wiriya

รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง

กรรมการ


nuttha
 Pakamas

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์

กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์

กรรมการ

 supapan  pathamas

ผู้่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน

กรรมการ

 phongpat  phonamphai

ดร. พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน

กรรมการ

 นางสาวพรอำไพ โอชาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนวิจัย

 tu12  nattaya

นางสาวแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์

เลขานุการ

นางณัฐธยาน์ แก้วพิบูลย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

 ae

 

นางสาวกัญญาณัฐ ไกรวัลย์

ผู้ช่วยเลขานุการ