การเสนอขอรับทุนงบ Spearhead

 

สรุปภาพรวมการเสนอขอรับทุนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 

 

บูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม

  - คู่มือการจัดทำแผน

  - แบบฟอร์มข้อเสนอ

บูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ

  - คู่มือการจัดทำแผน

  - แบบฟอร์มข้อเสนอ